مدگرایی جوانان

mallliiii.jpgمد يک نهاد اجتماعي است يعني شبکه‌اي از روابط اجتماعي که متضمن ارزشها و هنجارهاست و نيازي را برآورده مي‌کند، مدگرايي حاصل زندگي انسان معاصر نيست . بلکه در تمام دوران زندگي بشر بوده و هست و خواهد بود. اما جوانان و نوجوانان بنا به مقتضيات سني و نيازهاي گوناگوني که دارند در برخي از قلمروها همچون لباس و آرايش ظاهري بيشتر از ديگران در معرض جريان مدگرايي قرار مي‌گيرند

ما مي‌توانیم جوانان مدگرا را بر مبناي، معناي عمل و انگيزه آنان در پيروي از مد به دو دسته مستقل – يکي جواناني که مدگرايي آنان به معناي پيروي از خرده فرهنگ گروههاي مطرود و حاشيه‌اي است و ديگري جواناني که معناي عمل پيروي‌شان از مد صرفاً جنبه خودآرايي يا خودنمايي دارد – تقسيم کرد، ارتباط با جنس مخالف يکي از عناصر مهم خرده فرهنگ جوانان مدگرا است و تعلق زياد به گروه همسالان يکي از مشخصه‌هاي ديگر آنان مي‌باشد

شيوه‌هاي عمل جواناني که عضو يا تمايل به عضويت در گروههاي مطرود و حاشيه‌اي دارند در تعارض جدي با هنجارهاي استاندارد جامعه است. توسعه امکانات تفريحي، علمي، آموزشي و پرهيز از تهاجم به هويت و شخصيت جوانان، توليد مد بومي و ايجاد انجمنها و سازمانهاي اجتماعي و سياسي متناسب با شرايط و نيازهاي نسل جوان مي‌تواند راهگشاي اين مشکل اجتماعي باشد

Advertisements

Leave a comment

No comments yet.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s